Introduktion til Scala-operatører

Operatorer bruges til at udføre logisk og matematisk beregning på ethvert programmeringssprog. Scala har også forskellige operatører til at udføre forskellige beregninger og opgaver, men de implementeres som metoder, da Scala er et objektorienteret sprog, derfor behandler det ethvert symbol som objekt og handling som en metode. De gør beregningen enkel og let.

Forskellige operatører til stede i Scala er:

  • Aritmetiske operatører
  • Tildelingsoperatører
  • Relationsoperatører
  • Logiske operatører
  • Bitvise operatører

Lad os nu studere hver operatør i detaljer.

Scala aritmetiske operatører

Disse operatører bruges til at udføre matematiske beregninger eller beregninger.

Operatør Symbol Forklaring Format
Addition+Tilføjer begge operanderx + y
Subtraktion-Trækker højre operand fra venstrex - y
Multiplikation*Multipliserer begge operanderx * y
Division/Del tælleren med nævnerenx / å
modulus%Returnerer resten efter opdelingx% y

Eksempel: Aritmetiske operatører i Scala

object Arith (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a + b);
println (a – b);
println (a * b);
println (a / b);
println (a % b)
)
)

Produktion:

scala> Arith.main (null)

15

5

50

2

0

Scala-tildelingsoperatører

Disse operatorer bruges til at tildele værdier til en variabel eller et objekt.

Operatør Symbol Forklaring Format
Opgave=Tildeler værdien af ​​højre operand til venstre operandx = y + z
Addition+ =Tilføjer begge operander og tildeler endelig værdien til den venstre operandx + = y
Subtraktion- =Trækker højre operand fra venstre og tildele derefter værdien til den venstre operandx - = y
Multiplikation* =Multipliserer begge operander og tildeler værdien til den venstre operandx * = y
Division/ =Del venstre operand ved højre operand og tildele værdien til venstre operandx / = y
modulus% =Evaluerer modul for to operander og tildeler værdien til venstre operandx% = y

Bitvis OG& =Sammenligner den binære værdi af to operander, returner 1, hvis begge operander er 1 ellers returnerer 0 og tildeler værdien til venstre operandx & = 5
Bitvis ELLER| =Sammenligner den binære værdi af to operander, returner 0, hvis begge operander er 0 ellers returnerer 1 og tildeler værdien til venstre operandx | = 5
Bitvis XOR=Sammenligner den binære værdi af to operander, returner 0, hvis begge operander er ens ellers returnerer 1 og tildeler værdien til venstre operandx = 5
Venstre skift<< =Flytter bitene mod venstre og tildeler resultatet til venstre operandx << = 5

Højre skift>> =Flytter bitene mod højre og tildeler resultatet til venstre operandx >> = 5

Eksempel: Tildelingsoperatører i Scala
object Assign (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a += b);
println (a –= b);
println (a *= b);
println (a /= b);
println (a %= b);
a = 20;
b = 15;
println (a &= b);
println (a |= b);
println (a ^= b);
println (a <<= 2);
println (a >>= 2);
)
)

Produktion:
scala> Assign.main (null)

15

10

50

10

0

4

11

4

16

4

Scala Relational Operators

Disse operatører returnerer den boolske værdi efter kontrol af de nævnte betingelser.

Operatør Symbol Forklaring Format
Svarende til==Returnerer sandt, hvis begge operander er ens ellers returnerer falskex == y
Ikke lig med! =Returnerer sandt, hvis begge operander ikke er ens ellers returnerer falskex! = y
Bedre end>Returnerer sandt, hvis den venstre operand er større end højre ellers returnerer falskx> y
Mindre end<Returnerer sandt, hvis den venstre operand er mindre end højre ellers returnerer falskx <y
Større end eller lig med> =Returnerer sandt, hvis venstre operand er større end eller lig med højre, ellers vender falskx> = y
Mindre end eller lig med<=Returnerer sandt, hvis venstre operand er mindre end eller lig med højre, ellers vender falskx <= y

Eksempel: Relationsoperatører i skala

object Relation (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a == b);
println (a != b);
println (a > b);
println (a < b);
println (a >= b);
println (a <= b);
)
)

Produktion:

scala> Relation.main (null)

falsk

rigtigt

rigtigt

falsk

rigtigt

falsk

Scala Logical Operator

Disse operatører returnerer også boolesk værdi i henhold til input eller operander.

Operatør Symbol Forklaring Format
Logisk OG&&Returnerer sandt, hvis begge operander ikke er nul ellers returnerer usandtx && y

Logisk ELLER||Returnerer sandt, hvis en af ​​operanderne er ikke-andet ellers returnerer falskx || y

Logisk IKKE!Det vender operanden. Returnerer sandt for falsk og vice versa!x

Eksempel: Logiske operatører i Scala

object Logic (
def main (args: Array (String)) (
var a = true;
var b = false;
println (a && b);
println (a || b);
println !(b);
)
)

Produktion:

scala> Logic.main (null)

falsk

rigtigt

rigtigt

Scala Bitvis-operatører

Disse operatører arbejder på bits og returnerer den tilsvarende heltalværdi som output.

Operatør Symbol Forklaring Format
Binær OG&Kontroller operanderne bitvis og vend 1 tilbage, hvis begge bit er 1 ellers returnerer 0x & y
Binær ELLER|Kontroller operanderne bitvis og returner 0, hvis begge bit er 0 ellers returnerer 1x | y
Binær XOR^Kontroller operanderne bitvis, og returner 0, hvis begge bit er ens ellers returnerer 1x y
Binær IKKE~Returnerer en komplement, dvs. ændringer 1 til 0 og vice versa~ x

Binært venstre skift<<Bit af den venstre operand forskydes til venstre ved antallet af bit, der er nævnt af den højre operandx << 3
Binær højre skift>>Bit af den venstre operand forskydes til højre med antallet af bit, der er nævnt af den højre operandx >> 3
Binær højre skift nulfyldning>>>Bit af den venstre operand forskydes til højre med antallet af bit, der er nævnt af højre operand, og forskydede værdier er substituerede bu nuller.x >>> 3

Eksempel: Bitvise operatører i Scala

object Bit (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a & b);
println (a | b);
println (a b);
println ( ~ b);
a = 16;
b = 12;
println (a >> b);
println (a << b);
println (a >>> b);
)
)

Produktion:

skala> Bit. hoved (null)

0

15

15

10

4

64

4

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til Scala Operators. Her diskuterer vi forskellige typer Scala-operatører som aritmetiske operatører, tildelingsoperatører, relationelle operatører, logiske operatører og bitvise operatører med eksempler. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

  1. Anvendelser af Scala
  2. Haskell vs Scala
  3. Scala: Den funktionelle tilgang
  4. MySQL-operatører

Kategori: